Gold's Gym - Washington
  Washington, DC
Gold's Gym - Washington
No Rank
Calories

Challenge Totals

Riders 2
# Bikes 1
Miles 687
Miles / Bike 687
Calories 27,392
Calories / Bike 27,392
Score 0
Guest Calories 26,660
Rank
Rider
Calories
1
  60-69
623
2
  Under 20
110
1 to 2 of 2