Amazonia Dijon Toison d'Or
  Dijon, France
Amazonia Dijon Toison d'Or
# 489 of 1,077
39,457 Calories

Challenge Totals

Riders 27
# Bikes 2
Miles 962
Miles / Bike 481
Calories 39,457
Calories / Bike 19,729
Score 91,102
Guest Calories 15,083
Rank
Rider
Calories
1
  50-59
4,571
2
  20-29
4,320
3
  50-59
2,721
4
  50-59
1,972
5
  20-29
1,743
6
1,140
7
  20-29
921
8
  30-39
915
9
  50-59
914
10
819
11
  40-49
617
12
  20-29
459
13
  50-59
455
14
  30-39
407
15
  20-29
307
16
286
17
  30-39
272
18
  40-49
270
19
  30-39
235
20
  40-49
232
21
  20-29
206
22
  20-29
179
23
  40-49
120
24
  40-49
94
25
  20-29
86
26
  30-39
59
27
  50-59
53
1 to 27 of 27