Gold's Gym - Washington
  Washington, DC
Gold's Gym - Washington
No Rank
Calories

Challenge Totals

Riders 1
# Bikes 1
Miles 802
Miles / Bike 802
Calories 32,680
Calories / Bike 32,680
Score 0
Guest Calories 31,364
Rank
Rider
Calories
1
  60-69
1,316
1 to 1 of 1