Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 12 of 20
58,409 Calories

Challenge Totals

Riders 20
# Bikes 2
Miles 1,466
Miles / Bike 733
Calories 58,409
Calories / Bike 29,205
Score 6,023,855
Guest Calories 33,086
Rank
Rider
Calories
1
  60-69
8,041
2
  40-49
7,524
3
  60-69
2,038
4
  20-29
1,698
5
  60-69
1,458
6
  70-79
636
7
  30-39
560
8
  50-59
464
9
  50-59
387
10
R M
  50-59
383
11
  60-69
359
12
  40-49
358
13
  40-49
333
14
  50-59
305
15
  50-59
295
16
  40-49
201
17
  50-59
182
18
  40-49
81
19
  60-69
16
20
  40-49
4
1 to 20 of 20