Thomas Zelechoski
YMCA - Ridgway
70-79
Thomas Zelechoski
# 38 of 1,824
3,579 Miles

Challenge Totals

Miles 3,579
Calories 142,402
Score 2,027,346
 • December 30, 2021

  19.25 Miles
  723 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:49
  2.35 mi in 8:25
  3.35 mi in 12:10
  12.55 mi in 48:04
 • December 29, 2021

  18.53 Miles
  728 Calories
  0 Score
  Rides
  7.14 mi in 27:09
  11.39 mi in 40:15
 • December 28, 2021

  16.92 Miles
  637 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:18
  1.00 mi in 3:43
  7.66 mi in 31:08
  7.26 mi in 31:16
 • December 27, 2021

  17.85 Miles
  746 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:43
  3.30 mi in 12:04
  4.65 mi in 17:43
  7.40 mi in 28:25
  1.50 mi in 5:14
 • December 23, 2021

  18.20 Miles
  681 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:12
  2.75 mi in 10:14
  2.65 mi in 10:04
  11.80 mi in 43:38
 • December 22, 2021

  18.97 Miles
  770 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:21
  7.16 mi in 25:22
  7.75 mi in 28:35
  2.03 mi in 7:18
 • December 21, 2021

  17.74 Miles
  727 Calories
  0 Score
  Rides
  8.52 mi in 31:54
  9.22 mi in 35:12
 • December 20, 2021

  22.87 Miles
  915 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:33
  1.02 mi in 3:53
  7.20 mi in 26:05
  2.10 mi in 7:20
  11.55 mi in 42:38
 • December 18, 2021

  15.62 Miles
  581 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:53
  1.33 mi in 5:20
  2.03 mi in 8:01
  1.50 mi in 6:00
  9.76 mi in 36:37
 • December 17, 2021

  11.28 Miles
  473 Calories
  0 Score
  Rides
  11.28 mi in 44:13
 • December 16, 2021

  20.27 Miles
  839 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:50
  1.50 mi in 5:41
  17.77 mi in 1:11:26
 • December 15, 2021

  17.85 Miles
  699 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:57
  14.75 mi in 55:18
  2.10 mi in 7:43
 • December 14, 2021

  17.41 Miles
  642 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:56
  0.56 mi in 2:05
  2.04 mi in 7:16
  4.06 mi in 14:43
  3.00 mi in 10:43
  4.65 mi in 16:57
  2.10 mi in 8:48
  0 points
 • December 13, 2021

  16.70 Miles
  715 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:47
  14.20 mi in 56:04
  1.50 mi in 5:35
 • December 10, 2021

  15.41 Miles
  592 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:58
  1.02 mi in 3:55
  2.27 mi in 8:08
  9.62 mi in 35:03
  1.50 mi in 5:37
  0 points
 • December 9, 2021

  18.70 Miles
  675 Calories
  0 Score
  Rides
  18.70 mi in 1:07:33
 • December 8, 2021

  5.55 Miles
  170 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:30
  1.02 mi in 4:32
  2.03 mi in 9:05
  1.50 mi in 6:20
 • December 7, 2021

  15.15 Miles
  591 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:44
  2.05 mi in 7:24
  12.10 mi in 44:32
 • December 6, 2021

  19.30 Miles
  704 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:46
  1.02 mi in 3:48
  17.28 mi in 1:01:24
  0 points
 • December 3, 2021

  14.28 Miles
  523 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 17:56
  9.28 mi in 33:23
 • December 2, 2021

  16.33 Miles
  668 Calories
  0 Score
  Rides
  7.32 mi in 26:17
  4.32 mi in 16:38
  4.69 mi in 16:26
 • November 30, 2021

  18.16 Miles
  722 Calories
  0 Score
  Rides
  3.26 mi in 11:52
  2.30 mi in 8:18
  12.60 mi in 46:11
 • November 29, 2021

  14.21 Miles
  530 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:49
  1.02 mi in 3:55
  8.66 mi in 30:35
  1.50 mi in 5:34
  2.03 mi in 7:12
 • November 26, 2021

  15.33 Miles
  580 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:49
  1.02 mi in 3:56
  7.15 mi in 25:03
  1.50 mi in 5:35
  4.66 mi in 16:04
 • November 24, 2021

  16.31 Miles
  630 Calories
  0 Score
  Rides
  1.35 mi in 4:42
  1.51 mi in 5:34
  2.15 mi in 8:04
  11.30 mi in 41:08
 • November 23, 2021

  15.65 Miles
  589 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:39
  1.35 mi in 4:42
  8.64 mi in 30:52
  4.66 mi in 16:10
 • November 22, 2021

  18.25 Miles
  741 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:49
  3.20 mi in 11:37
  7.40 mi in 27:38
  6.65 mi in 25:19
 • November 20, 2021

  22.65 Miles
  883 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:34
  1.02 mi in 3:36
  2.03 mi in 6:49
  5.65 mi in 20:08
  6.10 mi in 20:44
  1.50 mi in 5:08
  3.32 mi in 11:35
  2.03 mi in 6:39
 • November 18, 2021

  17.35 Miles
  672 Calories
  0 Score
  Rides
  2.35 mi in 8:41
  2.40 mi in 8:37
  12.60 mi in 48:07
 • November 17, 2021

  14.83 Miles
  560 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:38
  2.03 mi in 7:19
  2.03 mi in 7:17
  2.03 mi in 7:03
  6.71 mi in 24:01
 • November 15, 2021

  16.69 Miles
  631 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:57
  5.15 mi in 18:04
  10.54 mi in 35:32
 • November 13, 2021

  13.34 Miles
  516 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:46
  1.02 mi in 3:41
  2.03 mi in 7:09
  3.15 mi in 11:24
  1.50 mi in 5:05
  2.61 mi in 9:25
  2.03 mi in 6:48
 • November 12, 2021

  19.90 Miles
  795 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:45
  1.02 mi in 3:34
  3.35 mi in 11:54
  1.86 mi in 6:42
  12.67 mi in 46:20
 • November 8, 2021

  12.94 Miles
  459 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:44
  5.62 mi in 20:14
  6.32 mi in 23:12
 • November 5, 2021

  20.33 Miles
  757 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:45
  19.33 mi in 1:10:22
 • November 3, 2021

  16.84 Miles
  637 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:26
  2.70 mi in 10:09
  12.11 mi in 46:35
 • November 2, 2021

  18.49 Miles
  681 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:44
  1.02 mi in 3:40
  4.78 mi in 17:41
  6.34 mi in 22:33
  5.35 mi in 20:05
 • October 29, 2021

  12.76 Miles
  493 Calories
  0 Score
  Rides
  12.76 mi in 50:51
 • October 28, 2021

  15.83 Miles
  619 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:40
  1.02 mi in 3:46
  5.15 mi in 17:49
  8.66 mi in 31:41
 • October 27, 2021

  18.24 Miles
  610 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:10
  1.00 mi in 3:48
  1.02 mi in 4:10
  2.03 mi in 8:23
  2.03 mi in 8:57
  2.36 mi in 10:39
  2.91 mi in 13:15
  1.50 mi in 5:54
  2.36 mi in 9:53
  2.03 mi in 7:50
 • October 26, 2021

  19.42 Miles
  752 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:14
  1.02 mi in 3:48
  5.63 mi in 20:30
  11.77 mi in 43:17
 • October 25, 2021

  15.68 Miles
  593 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:52
  1.38 mi in 5:11
  5.15 mi in 19:14
  8.15 mi in 31:03
 • October 22, 2021

  14.42 Miles
  548 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:51
  5.27 mi in 18:21
  1.50 mi in 5:46
  6.65 mi in 23:23
 • October 21, 2021

  12.15 Miles
  504 Calories
  0 Score
  Rides
  12.15 mi in 43:12
 • October 20, 2021

  15.72 Miles
  595 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:41
  2.00 mi in 6:47
  6.63 mi in 22:57
  6.09 mi in 22:10
 • October 19, 2021

  18.95 Miles
  713 Calories
  0 Score
  Rides
  7.15 mi in 25:13
  11.80 mi in 45:38
 • October 18, 2021

  15.08 Miles
  608 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:47
  3.37 mi in 12:37
  7.25 mi in 26:08
  3.46 mi in 13:20
 • October 16, 2021

  18.97 Miles
  726 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:45
  1.02 mi in 4:02
  3.26 mi in 11:42
  1.50 mi in 5:23
  2.76 mi in 9:50
  7.16 mi in 25:33
  2.27 mi in 8:43
 • October 14, 2021

  13.88 Miles
  539 Calories
  0 Score
  Rides
  1.60 mi in 6:16
  12.28 mi in 46:04
 • October 13, 2021

  17.88 Miles
  646 Calories
  0 Score
  Rides
  1.35 mi in 5:11
  1.86 mi in 6:46
  14.67 mi in 52:04
 • October 12, 2021

  16.35 Miles
  614 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:56
  15.35 mi in 53:14
 • October 11, 2021

  14.78 Miles
  562 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:49
  1.02 mi in 3:52
  3.60 mi in 12:50
  2.15 mi in 7:46
  3.16 mi in 11:52
  3.85 mi in 14:39
 • October 8, 2021

  18.83 Miles
  739 Calories
  0 Score
  Rides
  1.55 mi in 5:57
  2.30 mi in 8:32
  2.35 mi in 8:21
  12.63 mi in 47:03
 • October 7, 2021

  15.82 Miles
  661 Calories
  0 Score
  Rides
  15.82 mi in 55:51
 • October 6, 2021

  15.87 Miles
  583 Calories
  0 Score
  Rides
  1.30 mi in 5:08
  1.40 mi in 5:11
  3.40 mi in 12:26
  2.40 mi in 8:54
  4.72 mi in 17:23
  2.65 mi in 9:32
 • October 5, 2021

  14.65 Miles
  635 Calories
  0 Score
  Rides
  14.65 mi in 56:49
 • October 4, 2021

  13.42 Miles
  542 Calories
  0 Score
  Rides
  1.76 mi in 6:18
  11.66 mi in 41:33
 • September 28, 2021

  18.32 Miles
  716 Calories
  0 Score
  Rides
  6.15 mi in 21:37
  12.17 mi in 45:12
 • September 27, 2021

  19.09 Miles
  724 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:28
  1.60 mi in 5:48
  4.60 mi in 16:22
  6.39 mi in 22:28
  3.25 mi in 12:10
  2.25 mi in 8:41
 • September 24, 2021

  16.42 Miles
  649 Calories
  0 Score
  Rides
  5.75 mi in 21:20
  10.67 mi in 41:15
 • September 23, 2021

  17.22 Miles
  647 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:38
  1.02 mi in 3:23
  5.16 mi in 18:14
  3.65 mi in 12:44
  6.39 mi in 23:04
 • September 22, 2021

  12.17 Miles
  484 Calories
  0 Score
  Rides
  12.17 mi in 45:19
 • September 21, 2021

  12.73 Miles
  533 Calories
  0 Score
  Rides
  9.48 mi in 38:22
  3.25 mi in 12:11
 • September 20, 2021

  14.07 Miles
  558 Calories
  0 Score
  Rides
  4.42 mi in 15:40
  9.65 mi in 35:19
 • September 18, 2021

  18.46 Miles
  698 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:45
  1.00 mi in 3:43
  1.00 mi in 3:41
 • September 16, 2021

  16.13 Miles
  634 Calories
  0 Score
  Rides
  10.36 mi in 42:22
  5.77 mi in 21:19
 • September 15, 2021

  15.45 Miles
  622 Calories
  0 Score
  Rides
  15.45 mi in 1:02:22
 • September 14, 2021

  15.31 Miles
  606 Calories
  0 Score
  Rides
  2.75 mi in 9:26
  12.56 mi in 47:07
 • September 13, 2021

  16.47 Miles
  617 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:50
  1.02 mi in 3:47
  7.16 mi in 25:21
  2.15 mi in 7:30
  5.14 mi in 19:13
 • September 10, 2021

  15.89 Miles
  712 Calories
  0 Score
  Rides
  11.36 mi in 42:59
  4.53 mi in 20:16
 • September 8, 2021

  15.73 Miles
  626 Calories
  0 Score
  Rides
  1.55 mi in 6:23
  7.27 mi in 28:19
  6.91 mi in 25:58
 • September 7, 2021

  16.57 Miles
  641 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:43
  7.81 mi in 29:03
  7.76 mi in 28:03
  0 points
 • September 3, 2021

  16.28 Miles
  613 Calories
  0 Score
  Rides
  16.28 mi in 1:03:34
 • September 2, 2021

  15.50 Miles
  549 Calories
  0 Score
  Rides
  13.74 mi in 51:04
  1.76 mi in 6:35
 • August 31, 2021

  17.17 Miles
  616 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:04
  1.02 mi in 4:00
  2.75 mi in 10:23
  3.75 mi in 14:38
  2.25 mi in 8:10
  3.75 mi in 14:41
  2.65 mi in 10:14
 • August 30, 2021

  15.28 Miles
  573 Calories
  0 Score
  Rides
  15.28 mi in 1:01:09
 • August 27, 2021

  16.18 Miles
  599 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:56
  1.02 mi in 3:55
  2.03 mi in 7:40
  1.50 mi in 5:29
  8.60 mi in 31:53
  2.03 mi in 7:49
 • August 26, 2021

  13.95 Miles
  512 Calories
  0 Score
  Rides
  1.35 mi in 5:17
  12.60 mi in 52:57
 • August 24, 2021

  15.50 Miles
  619 Calories
  0 Score
  Rides
  0.55 mi in 2:06
  7.65 mi in 31:24
  7.30 mi in 28:10
  0 points
 • August 23, 2021

  10.40 Miles
  379 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:59
  5.15 mi in 18:13
  4.25 mi in 15:03
 • August 20, 2021

  10.88 Miles
  424 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:50
  2.57 mi in 8:56
  7.31 mi in 26:41
 • August 19, 2021

  16.46 Miles
  625 Calories
  0 Score
  Rides
  3.90 mi in 14:38
  12.56 mi in 48:20
 • August 18, 2021

  17.61 Miles
  700 Calories
  0 Score
  Rides
  7.25 mi in 27:06