Allan Thomas
70-79
Allan Thomas
# 93 of 1,824
2,081 Miles

Challenge Totals

Miles 2,081
Calories 84,277
Score 0
 • December 31, 2021

  7.10 Miles
  276 Calories
  0 Score
  Rides
  3.37 mi in 13:37
  3.73 mi in 16:13
 • December 30, 2021

  9.54 Miles
  380 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 40:21
 • December 28, 2021

  5.75 Miles
  224 Calories
  0 Score
  Rides
  5.75 mi in 23:01
 • December 27, 2021

  10.16 Miles
  448 Calories
  0 Score
  Rides
  10.16 mi in 48:51
 • December 23, 2021

  5.37 Miles
  224 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 24:39
 • December 22, 2021

  6.91 Miles
  263 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 28:36
 • December 21, 2021

  10.67 Miles
  429 Calories
  0 Score
  Rides
  10.67 mi in 46:58
 • December 20, 2021

  5.43 Miles
  208 Calories
  0 Score
  Rides
  5.43 mi in 23:40
 • December 19, 2021

  7.51 Miles
  298 Calories
  0 Score
  Rides
  1.50 mi in 5:10
  6.01 mi in 26:05
 • December 18, 2021

  6.45 Miles
  240 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:47
  4.42 mi in 15:47
 • December 17, 2021

  12.11 Miles
  468 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 34:39
  3.73 mi in 16:09
 • December 16, 2021

  8.28 Miles
  330 Calories
  0 Score
  Rides
  2.91 mi in 11:53
  5.37 mi in 24:06
 • December 15, 2021

  9.54 Miles
  375 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 39:29
 • December 14, 2021

  5.37 Miles
  226 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 23:42
 • December 13, 2021

  12.18 Miles
  523 Calories
  0 Score
  Rides
  12.18 mi in 53:33
 • December 11, 2021

  7.22 Miles
  296 Calories
  0 Score
  Rides
  7.22 mi in 30:34
 • December 10, 2021

  7.87 Miles
  356 Calories
  0 Score
  Rides
  7.87 mi in 37:38
 • December 9, 2021

  11.03 Miles
  486 Calories
  0 Score
  Rides
  11.03 mi in 55:45
 • December 8, 2021

  7.46 Miles
  365 Calories
  0 Score
  Rides
  2.93 mi in 14:06
  4.53 mi in 23:07
 • December 7, 2021

  5.37 Miles
  224 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 24:08
 • December 6, 2021

  8.38 Miles
  319 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 33:58
 • December 4, 2021

  7.46 Miles
  310 Calories
  0 Score
  Rides
  3.73 mi in 15:37
  3.73 mi in 15:59
 • December 3, 2021

  9.54 Miles
  380 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 39:10
 • December 1, 2021

  5.37 Miles
  222 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 24:09
 • November 30, 2021

  10.55 Miles
  391 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 42:38
 • November 28, 2021

  5.40 Miles
  192 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:40
  3.37 mi in 13:54
 • November 27, 2021

  6.02 Miles
  210 Calories
  0 Score
  Rides
  1.02 mi in 4:16
  5.00 mi in 20:21
 • November 26, 2021

  10.54 Miles
  427 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:12
  9.54 mi in 37:46
 • November 24, 2021

  7.78 Miles
  314 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:47
  5.75 mi in 21:25
 • November 23, 2021

  10.01 Miles
  447 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 47:53
 • November 22, 2021

  8.05 Miles
  312 Calories
  0 Score
  Rides
  2.04 mi in 8:03
  6.01 mi in 26:50
 • November 21, 2021

  7.40 Miles
  299 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 9:14
  5.37 mi in 22:29
 • November 19, 2021

  6.33 Miles
  239 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 25:08
 • November 17, 2021

  9.00 Miles
  311 Calories
  0 Score
  Rides
  9.00 mi in 32:00
 • November 16, 2021

  5.37 Miles
  223 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 23:48
 • November 15, 2021

  8.38 Miles
  317 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 34:34
 • November 13, 2021

  7.22 Miles
  290 Calories
  0 Score
  Rides
  7.22 mi in 31:33
 • November 12, 2021

  8.38 Miles
  312 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 35:03
 • November 10, 2021

  6.33 Miles
  233 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 25:52
 • November 9, 2021

  13.51 Miles
  495 Calories
  0 Score
  Rides
  13.51 mi in 57:53
 • November 6, 2021

  6.97 Miles
  254 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 8:00
  2.91 mi in 11:38
  2.03 mi in 7:47
 • November 5, 2021

  10.01 Miles
  452 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 46:24
 • November 4, 2021

  6.50 Miles
  240 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 18:49
  1.50 mi in 5:32
 • November 2, 2021

  10.54 Miles
  404 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:55
  9.54 mi in 40:12
 • November 1, 2021

  5.12 Miles
  199 Calories
  0 Score
  Rides
  3.37 mi in 12:58
  1.75 mi in 6:56
 • October 30, 2021

  10.16 Miles
  443 Calories
  0 Score
  Rides
  10.16 mi in 48:41
 • October 28, 2021

  6.33 Miles
  230 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 26:35
 • October 26, 2021

  6.91 Miles
  282 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 26:24
 • October 23, 2021

  6.02 Miles
  210 Calories
  0 Score
  Rides
  1.02 mi in 4:17
  5.00 mi in 20:19
 • October 22, 2021

  10.55 Miles
  419 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 39:10
 • October 21, 2021

  6.01 Miles
  245 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 25:43
 • October 20, 2021

  13.51 Miles
  544 Calories
  0 Score
  Rides
  13.51 mi in 51:09
 • October 19, 2021

  6.33 Miles
  252 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 23:42
 • October 18, 2021

  11.03 Miles
  513 Calories
  0 Score
  Rides
  11.03 mi in 49:12
 • October 17, 2021

  6.91 Miles
  280 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 26:32
 • October 16, 2021

  9.42 Miles
  354 Calories
  0 Score
  Rides
  4.42 mi in 16:10
  5.00 mi in 18:24
 • October 14, 2021

  7.37 Miles
  304 Calories
  0 Score
  Rides
  2.00 mi in 7:28
  5.37 mi in 22:22
 • October 13, 2021

  10.37 Miles
  395 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 25:20
  5.00 mi in 20:01
 • October 11, 2021

  6.98 Miles
  271 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 29:38
 • October 10, 2021

  8.46 Miles
  306 Calories
  0 Score
  Rides
  2.00 mi in 7:36
  1.02 mi in 4:33
  1.02 mi in 3:48
  4.42 mi in 15:48
 • October 9, 2021

  7.46 Miles
  287 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:54
  5.43 mi in 22:41
 • October 8, 2021

  9.54 Miles
  383 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 38:41
 • October 6, 2021

  6.33 Miles
  230 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 26:17
 • October 5, 2021

  7.10 Miles
  276 Calories
  0 Score
  Rides
  3.37 mi in 13:27
  3.73 mi in 15:59
 • October 4, 2021

  10.55 Miles
  415 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 39:48
 • October 2, 2021

  10.55 Miles
  396 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 41:48
 • October 1, 2021

  8.01 Miles
  329 Calories
  0 Score
  Rides
  2.00 mi in 7:15
  6.01 mi in 24:19
 • September 30, 2021

  10.01 Miles
  441 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 49:35
 • September 29, 2021

  5.37 Miles
  234 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 22:30
 • September 28, 2021

  10.67 Miles
  453 Calories
  0 Score
  Rides
  10.67 mi in 43:27
 • September 26, 2021

  6.98 Miles
  276 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 29:05
 • September 24, 2021

  10.55 Miles
  387 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 43:08
 • September 23, 2021

  6.01 Miles
  240 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 26:26
 • September 22, 2021

  8.38 Miles
  319 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 34:03
 • September 20, 2021

  5.00 Miles
  179 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 19:39
 • September 19, 2021

  18.30 Miles
  789 Calories
  0 Score
  Rides
  18.30 mi in 1:30:54
 • September 18, 2021

  6.33 Miles
  236 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 25:48
 • September 16, 2021

  9.54 Miles
  382 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 39:04
 • September 14, 2021

  12.34 Miles
  477 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 25:59
  6.01 mi in 26:26
 • September 13, 2021

  8.74 Miles
  343 Calories
  0 Score
  Rides
  3.37 mi in 13:35
  5.37 mi in 24:20
 • September 11, 2021

  10.43 Miles
  401 Calories
  0 Score
  Rides
  5.43 mi in 22:52
  5.00 mi in 19:04
 • September 10, 2021

  10.01 Miles
  465 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 44:09
 • September 8, 2021

  6.91 Miles
  259 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 28:28
 • September 7, 2021

  9.54 Miles
  368 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 40:23
 • September 3, 2021

  9.01 Miles
  335 Calories
  0 Score
  Rides
  4.01 mi in 17:11
  5.00 mi in 19:27
 • September 2, 2021

  6.01 Miles
  239 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 26:39
 • September 1, 2021

  9.42 Miles
  323 Calories
  0 Score
  Rides
  4.42 mi in 17:56
  5.00 mi in 20:40
 • August 31, 2021

  7.43 Miles
  267 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:43
  3.37 mi in 13:19
  2.03 mi in 8:00
 • August 30, 2021

  7.22 Miles
  288 Calories
  0 Score
  Rides
  7.22 mi in 32:03
 • August 28, 2021

  10.50 Miles
  354 Calories
  0 Score
  Rides
  1.50 mi in 6:06
  9.00 mi in 32:08
 • August 27, 2021

  6.39 Miles
  270 Calories
  0 Score
  Rides
  1.02 mi in 4:21
  5.37 mi in 22:21
 • August 26, 2021

  9.54 Miles
  368 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 41:15
 • August 25, 2021

  6.75 Miles
  276 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:29
  5.75 mi in 21:20
 • August 24, 2021

  10.55 Miles
  401 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 41:24
 • August 23, 2021

  5.43 Miles
  229 Calories
  0 Score
  Rides
  5.43 mi in 20:50
 • August 21, 2021

  6.64 Miles
  270 Calories
  0 Score
  Rides
  2.91 mi in 10:58
  3.73 mi in 15:23
 • August 20, 2021

  9.54 Miles
  375 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 39:58
 • August 19, 2021

  7.40 Miles
  307 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 7:58
  5.37 mi in 22:23
 • August 18, 2021

  8.38 Miles
  323 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 33:44
 • August 17, 2021

  6.33 Miles
  248 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 23:59
 • August 16, 2021

  11.53 Miles
  534 Calories
  0 Score
  Rides
  11.53 mi in 53:19
 • August 14, 2021

  10.01 Miles
  450 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 47:26
 • August 13, 2021

  6.98 Miles
  279 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 28:38
 • August 12, 2021

  10.67 Miles
  436 Calories
  0 Score
  Rides
  10.67 mi in 45:45
 • August 10, 2021

  7.10 Miles
  287 Calories
  0 Score
  Rides
  3.37 mi in 12:28
  3.73 mi in 15:40
 • August 9, 2021

  10.23 Miles
  444 Calories
  0 Score
  Rides
  7.87 mi in 38:09
  2.36 mi in 8:43
 • August 7, 2021

  6.17 Miles
  230 Calories
  0 Score
  Rides
  4.42 mi in 16:55
  1.75 mi in 7:53
 • August 6, 2021

  9.54 Miles
  399 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 36:58
 • August 5, 2021

  6.33 Miles
  230 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 26:38
 • August 4, 2021

  10.55 Miles
  408 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 40:31
 • August 3, 2021

  5.51 Miles
  204 Calories
  0 Score
  Rides
  4.01 mi in 17:38
  1.50 mi in 5:19
 • August 2, 2021

  8.94 Miles
  356 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 26:45
  2.03 mi in 7:17
 • July 31, 2021

  10.74 Miles
  409 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 34:03
  2.36 mi in 9:16
 • July 30, 2021

  6.01 Miles
  238 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 27:13
 • July 29, 2021

  11.81 Miles
  540 Calories
  0 Score
  Rides
  11.81 mi in 59:14
 • July 24, 2021

  6.01 Miles
  233 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 28:32
 • July 23, 2021

  5.37 Miles
  234 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 22:40
 • July 22, 2021

  9.54 Miles
  374 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 39:30
 • July 21, 2021

  6.91 Miles
  267 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 27:20
 • July 20, 2021

  10.01 Miles
  438 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 48:55
 • July 17, 2021

  8.38 Miles
  295 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 38:00
 • July 16, 2021

  5.48 Miles
  215 Calories
  0 Score
  Rides
  1.75 mi in 7:45
  3.73 mi in 17:04
 • July 15, 2021

  4.53 Miles
  235 Calories
  0 Score
  Rides
  4.53 mi in 24:09
 • July 14, 2021

  10.16 Miles
  450 Calories
  0 Score
  Rides
  10.16 mi in 47:24
 • July 10, 2021

  7.87 Miles
  340 Calories
  0 Score
  Rides
  7.87 mi in 40:49
 • July 9, 2021

  9.74 Miles
  351 Calories
  0 Score
  Rides
  3.37 mi in 13:50
  4.01 mi in 17:26
  2.36 mi in 10:00
 • July 8, 2021

  8.38 Miles
  302 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 36:23
 • July 7, 2021

  11.18 Miles
  425 Calories
  0 Score
  Rides
  5.43 mi in 24:07
  5.75 mi in 23:58
 • July 6, 2021

  7.22 Miles
  287 Calories
  0 Score
  Rides
  7.22 mi in 32:21
 • July 5, 2021

  18.30 Miles
  779 Calories
  0 Score
  Rides
  18.30 mi in 1:31:45
 • July 3, 2021

  16.28 Miles
  624 Calories
  0 Score
  Rides
  2.36 mi in 9:34
  1.50 mi in 5:40
  10.67 mi in 47:25
  1.75 mi in 7:39
 • July 2, 2021

  7.33 Miles
  272 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:27
  6.33 mi in 25:23
 • July 1, 2021

  11.81 Miles
  526 Calories
  0 Score
  Rides
  11.81 mi in 1:01:31
 • June 30, 2021

  13.89 Miles
  526 Calories
  0 Score
  Rides
  6.91 mi in 28:44
  6.98 mi in 30:00
 • June 29, 2021

  7.60 Miles
  311 Calories
  0 Score
  Rides
  7.60 mi in 39:52
 • June 28, 2021

  9.57 Miles
  394 Calories
  0 Score
  Rides
  2.91 mi in 10:56
  2.93 mi in 13:46
  3.73 mi in 16:07
 • June 26, 2021

  5.00 Miles
  184 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 19:12
 • June 24, 2021

  7.33 Miles
  269 Calories
  0 Score
  Rides
  2.91 mi in 11:27
  4.42 mi in 16:26
 • June 21, 2021

  8.20 Miles
  323 Calories
  0 Score
  Rides
  2.91 mi in 11:00
  2.93 mi in 13:59
  2.36 mi in 9:35
 • June 19, 2021

  5.27 Miles
  198 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:33
  1.02 mi in 3:48
  1.50 mi in 5:29
  1.75 mi in 7:12
 • June 5, 2021

  5.23 Miles
  213 Calories
  0 Score
  Rides
  1.50 mi in 5:03
  3.73 mi in 14:44
 • June 4, 2021

  7.60 Miles
  333 Calories
  0 Score
  Rides
  7.60 mi in 32:31
 • June 3, 2021

  4.53 Miles
  242 Calories
  0 Score
  Rides
  4.53 mi in 20:52
 • June 2, 2021

  11.03 Miles
  497 Calories
  0 Score
  Rides
  11.03 mi in 48:57
 • June 1, 2021

  6.33 Miles
  242 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 23:57
 • May 29, 2021

  9.54 Miles
  384 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 37:08
 • May 28, 2021

  8.48 Miles
  335 Calories
  0 Score
  Rides
  1.50 mi in 5:08
  6.98 mi in 27:35
 • May 27, 2021

  8.38 Miles
  331 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 31:28
 • May 26, 2021

  6.01 Miles
  249 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 24:18
 • May 25, 2021

  10.55 Miles
  422 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 37:41
 • May 24, 2021

  7.44 Miles
  320 Calories
  0 Score
  Rides
  7.44 mi in 29:50
 • May 22, 2021

  9.54 Miles
  392 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 35:50
 • May 21, 2021

  6.98 Miles
  285 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 26:45
 • May 20, 2021

  7.60 Miles
  333 Calories
  0 Score
  Rides
  7.60 mi in 32:33
 • May 19, 2021

  4.75 Miles
  198 Calories
  0 Score
  Rides
  1.02 mi in 3:39
  3.73 mi in 14:40
 • May 14, 2021

  10.55 Miles
  414 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 38:25
 • May 13, 2021

  6.33 Miles
  242 Calories
  0 Score
  Rides
  6.33 mi in 24:00
 • May 12, 2021

  8.38 Miles
  328 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 31:49
 • May 11, 2021

  6.01 Miles
  248 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 24:20
 • May 10, 2021

  20.02 Miles
  865 Calories
  0 Score
  Rides
  20.02 mi in 1:25:15
 • May 8, 2021

  9.54 Miles
  394 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 35:55
 • May 7, 2021

  8.73 Miles
  345 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 18:00
  3.73 mi in 15:02
 • May 6, 2021

  8.81 Miles
  332 Calories
  0 Score
  Rides
  1.02 mi in 3:46
  3.37 mi in 12:25
  4.42 mi in 15:26
 • May 5, 2021

  5.37 Miles
  228 Calories
  0 Score
  Rides
  5.37 mi in 22:38
 • May 4, 2021

  11.81 Miles
  541 Calories
  0 Score
  Rides
  11.81 mi in 53:33
 • May 3, 2021

  8.43 Miles
  329 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 3:28
  2.03 mi in 6:59
  3.37 mi in 11:33
  2.03 mi in 6:57
 • May 1, 2021

  6.75 Miles
  255 Calories
  0 Score
  Rides
  5.00 mi in 18:19
  1.75 mi in 6:53
 • April 30, 2021

  6.01 Miles
  247 Calories
  0 Score
  Rides
  6.01 mi in 24:37